Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Strategisk innovation är en systematisk metod för att generera och genomföra stora, nya idéer som ligger utanför företagets kärnverksamhet och som är knutna till en långsiktig tillväxtstrategi.

Connecting the Dots Between Strategy and Delivery: Why OKRs are Essential for Strategic Portfolio Management

Learn the benefits of using Objectives and Key Results at the portfolio level and the 4 software capabilities you need.

Se e-boken • Att knyta ihop punkterna mellan strategi och leverans

Att överbrygga klyftan: att omvandla strategi till verklighet

The report, written by Economist Impact and supported by Planview, reveals five recommendations for executives who want to maximize the return on their company’s digital investments.

Read the report • Att överbrygga klyftan: att omvandla strategi till verklighet

De flesta ledare kommer att hävda att deras innovationsstrategier ger strategiska fördelar. Men hur många av dessa initiativ är bara slumpmässiga kreativa handlingar eller ett sammelsurium av bästa praxis för innovation?

Detta kan delvis förklara McKinseys slutsats att 86 procent av cheferna ser innovation som en topp tre-prioritet, men mindre än 10 procent är nöjda med sin organisations innovationsresultat.

Målet med strategisk innovation är betydande tillväxt och värde för organisationen, dess kunder och andra intressenter.

Att driva innovation är särskilt viktigt i dagens snabbt föränderliga affärsdynamik, där uppstickarkonkurrenter eller risker med lagstiftningen när som helst kan förändra spelplanen.

Det börjar med ett ramverk för innovation som är kopplat till strategiska mål.

Mål och viktiga resultat kan driva på strategisk innovation genom att anpassa teamen mot ett gemensamt strategiskt mål
Mål och viktiga resultat kan driva på strategisk innovation genom att anpassa teamen mot ett gemensamt strategiskt mål

Förståelse av strategisk innovation

Företag kan inte ha en spridd strategi för innovation.

Den tekniska utvecklingen och omvälvningarna i näringslivet går för snabbt för att man ska kunna driva innovation med något annat än en strategisk plan.

Tyvärr använder alltför många företagsledare denna metod för att driva innovation. Resultatet är sällan i linje med organisationens nuvarande strategiska mål.

Innovation som är verkligt strategisk kräver ett strukturerat sätt att skapa värde. Den fokuserar på disruptiva möjligheter att få verksamheten att växa.

Strategisk innovation leder till nya strategier, marknader, produkter, tekniker och/eller affärsmodeller. Det skapar betydande värde för verksamheten och, i många fall, värde för kunderna.

Strategisk kontra inkrementell innovation

Till exempel har inkrementell innovation (även kallad hållbar eller rutinmässig innovation) ett kortsiktigt fokus. Strategisk innovation handlar däremot om hur organisationen kan få verksamheten att växa i framtiden.

Stegvis innovation bygger på ett företags nuvarande grund. Fokus ligger på förbättringar och uppgraderingar av befintliga produkter och tjänster. Organisationen försöker optimera värde och tillväxt inom sina etablerade marknader och kunder - och förbli konkurrenskraftig på kort sikt.

Strategisk innovation, å andra sidan, är en systematisk metod för att gå bortom gränserna för status quo och utveckla banbrytande innovation. Arbetet kräver kreativa insatser och engagemang från den första idén till leveransen.

Båda typerna av innovation är viktiga. Strategisk innovation blir dock särskilt viktigt när man tittar på ett företags långsiktiga framgång - särskilt under snabba förändringar och störningar.

Skapa en handlingsplan för att driva på strategisk innovation

Strategisk förändring innebär att man tar en objektiv och hård titt på företagets inriktning och affärsmodell. Det är ett nyfiket förhållningssätt där man granskar allt på nytt och ställer frågor som t.ex:

 • Behöver vi ändra vår strategi eller affärsmodell?
 • Vilka nya tjänster eller produkter behöver utvecklas?
 • Hur kan vi fånga upp nya kunder och kundsegment?
 • Vilka marknader ska vi vara på?
 • Hur kan vi göra vår värdeöverföring mer effektiv?

Ledningsgrupperna leder denna process, men för att gå från idéer till strategiskt värde krävs en innovationskultur.

Innovation frodas när ledare uppmuntrar tvärfunktionellt samarbete. Team och funktioner ska känna sig fria att uttrycka idéer och experimentera på ett agilt sätt:

 • Arbeta snabbt
 • Misslyckas snabbt
 • Införliva lärdomar och kundfeedback, och upprepa

Detta är dock inte ett fritt fram för alla. Skyddsräcken finns för att minska riskerna och säkerställa att teamen gör rätt arbete.

Teamen bör förstå hur deras dagliga arbete är anpassat till strategin. Denna anpassning säkerställer att strategin ligger till grund för det arbete som finansieras, planeras och genomförs - och vice versa.

Att uppnå samförstånd om strategiska förändringar

Strategisk anpassning börjar med högsta ledningen. Men hur får du ditt företags främsta beslutsfattare att vara på samma sida?

Sanningen är att ledarna kanske inte är överens om den aktuella strategin, särskilt i organisationer som är uppdelade i silos. Ta detta utdrag ur en artikel i Harvard Business Review med titeln "A New Approach to Strategic Innovation", där det står:

"I nästan hälften av de företag vi har arbetat med hade medlemmarna i ledningsgruppen olika uppfattningar om företagets strategi."

Avsaknaden av en gemensam vision kan leda till motstridiga prioriteringar, mål och incitament. Innovationsprojekt kan vara löst knutna till strategin - om de alls är det. Följaktligen kan företaget investera i initiativ som ger litet eller inget värde för verksamheten.

Därför är det viktigt för företag att prioritera strategisk innovation och aktivt underlätta anpassningen mellan strategi och leverans.

Påskynda ditt värdeskapande genom att leverera arbete som främjar strategisk innovation
Påskynda ditt värdeskapande genom att leverera arbete som främjar strategisk innovation

Ledningsgrupperna måste samlas för att skingra alla dimridåer och se över strategin med nya ögon. Genom att gå igenom denna process skapas samförstånd kring företagsstrategin och de strategiska målen, som att öka intäkterna, expandera till nya marknader eller öka kundlojaliteten.

Cheferna stärker sitt engagemang genom att bidra med synpunkter på affärsmodellen och identifiera hot och svagheter. Dessa kan vara:

 • Interna svagheter och sårbarheter: brist på digitalisering eller ingen expertis inom ett visst område
 • Externa hot: konkurrenter, osäker lagstiftning eller förändrade kundkrav och förväntningar

Utifrån denna övning bestämmer teamet vilka förändringar som ska göras och omvandlar svagheterna till innovationsmål. Detta leder till en sammansättning av projekt som kommer att stödja strategin och uppnå målen.

Efter att ha uppnått konsensus kan ledarna analysera den nuvarande innovationsportföljen mot den reviderade strategin och de reviderade målen. Detta hjälper till att avgöra vilka projekt som ska behållas, vilka som ska skäras ned, var resurserna ska omfördelas och andra viktiga beslut som säkerställer att organisationens kapacitet används för att uppfylla företagets högprioriterade initiativ.

Tänk på att processen inte slutar här. Att driva strategisk innovation är inte en engångsföreteelse - det är en kontinuerlig process.

När affärsförhållandena utvecklas och innovationsprogrammet skapar nya tillväxtmöjligheter kommer företagen att behöva justera strategin, målen och vilket arbete de investerar i. Detta kräver heltäckande insyn i initiativ, ekonomi och resurser, samt tillgång till korrekta, objektiva och aktuella data.

Korrekt och aktuell information är viktigt för att skapa flexibilitet i verksamheten och ett välgrundat beslutsfattande som gör att ledare kan känna sig mer trygga med sina strategiska investeringar.

Den här typen av data möjliggör snabba vändningar så att företagen kan fatta snabbare och smartare beslut. Chefer kan avgöra exakt hur förändringar i portföljen, programmen och projekten kommer att påverka organisationen genom att titta på värdefulla insikter i realtid.

Och med rätt ramverk kan ledarna omsätta strategin i praktiken. Så här gör du.

Driva på strategisk innovation

Med hjälp av strategisk innovation kan organisationer skapa omvälvande förändringar genom att skapa möjligheter till hög tillväxt och dra nytta av dem. Men hur uppnår man denna innovationsnivå och levererar nya produkter och tjänster som stöder strategin?

Svaret är ett ramverk för strategisk innovation som kombinerar olika dimensioner för att uppmuntra innovation, öka tillväxten och leverera mer värde till intressenterna.

 1. Den styrda innovationsprocessen

  Ett effektivt ramverk för strategisk innovation tar dig från början av en idé hela vägen till dess genomförande. Det ger en struktur för hela organisationen att konsekvent leverera genombrott.

  Idégenereringsprocessen består av mer än bara brainstorming. Företagen bör använda sig av konvergerande tänkande och titta på de vanliga konsument- och marknadstrenderna, konkurrensanalyser och andra affärsmässiga faktorer.

  Divergent tänkande innebär att cheferna måste ta sig ur sina komfortzoner. Kreativa idéer, tekniker för framtidsvisioner och viljan att tänka utanför kärnverksamheten är alla komponenter. Det är här som fröna till dina genombrott föds.

  Många organisationer och individer tycker att det är svårt att komma bort från det dagliga arbetet och tänka annorlunda. Vissa är ovilliga att ta risker. Andra fokuserar på kortsiktiga projekt, särskilt om företaget är skyldigt att leverera kvartalsresultat.

  Om man inte engagerar sig i processen och följer systemet leder det till samma konventionella, stegvisa idéer som kanske inte har granskats noggrant mot strategin. Du kan slösa resurser på fel investeringar och missa strategiska innovationsmöjligheter som ger ditt företag en fördel gentemot konkurrenterna.

 2. Skapa strategisk anpassning

  Innovationsprojekt misslyckas ofta på grund av att ledarna är oense om strategin och genomförandet. Ledningsgrupper kan vara överens om strategin men kan inte koppla den effektivt till det arbete som grupperna utför.

  Det är absolut nödvändigt att vara överens:

  • Finansiering och resursfördelning
  • Vilka projekt och arbetsuppgifter ska prioriteras?
  • Vilka team kommer att arbeta med vilka projekt
  • Hur team och avdelningar kommer att arbeta tillsammans för att driva innovation

  Dessutom uppstår medarbetarnas engagemang när cheferna betraktar innovation som en viktig komponent och högsta prioritet för att främja organisationens mål. När teamen inte ser någon koppling mellan strategi och genomförande kan det vara svårt att uppnå önskade strategiska resultat.

  Å andra sidan är anpassning som görs på rätt sätt en stor motivationsfaktor. Alla kan samlas kring innovationsstrategin. Anställda på alla nivåer kommer att ta ansvar för den strategiska planen och arbeta för att uppnå målen.

  För att uppnå detta måste ni bygga upp en organisationskultur som stärker de strategiska målen. Läs Economist Impact-undersökningen "Bridging the Gap: Turning Strategy into Reality" för att lära dig hur.

 3. Förstå nya trender inom branschen

  Många organisationer är bättre på drift än på innovation. Strategisk innovation tvingar ledningsgrupper att se in i framtiden. Dataanalysen bör göras i detta sammanhang.

  Undersök aktivt vart din bransch är på väg.

  Istället för att fråga "Vad vill våra kunder ha?" frågar du vilka problem som behöver lösas eller vilka luckor som finns på marknaden: din marknad, närliggande marknader eller en helt ny marknad.

  Det innebär också att fundera på hur ni kan använda ny teknik i er verksamhet, t.ex. generativ AI. När ny teknik utvecklas bör du fundera på hur du kan integrera den i din affärsmodell på ett sätt som skapar värde.

 4. Förstå dina kunders behov

  Innovativa idéer kan växa fram ur en bättre förståelse för vad kunderna upplever. Befintliga kunddata kan ge en del av detta.

  Företagen bör vara proaktiva och anta en kvalitativ bottom-up-strategi som utnyttjar kundinsikter i innovationsprocessen.

  Företaget kan genomföra fokusgrupper, enkätundersökningar eller involvera kunderna i idéskapande projekt. Agila team arbetar ofta nära kunderna för att få snabb feedback. Samla in så mycket som möjligt, med sikte på att täppa till luckor eller utveckla nya lösningar.

  Komplettera kundernas synpunkter med explorativ konsumentforskning om framtida möjligheter som kan ligga till grund för din innovationsstrategi. Din organisation kan till exempel experimentera med ny teknik eller undersöka andra branscher för att ta in icke-traditionella tekniker och tjänster som dina konkurrenter inte använder.

  Ta ledningen inom strategisk innovation och frigör organisationens fulla potential genom att koppla programvaruleverans till affärsresultat
  Ta ledningen inom strategisk innovation och frigör organisationens fulla potential genom att koppla programvaruleverans till affärsresultat
 5. Bedöm din förmåga att agera

  Organisatorisk beredskap innebär att ni kan implementera innovationsstrategin och driva genomförandet. Strategisk innovation kräver att man kan navigera bland en mängd faktorer och potentiella hinder, t.ex. operativa, kulturella och finansiella utmaningar.

  Människor vill lära sig och utvecklas, men tvekar inför att prova nya applikationer eller anpassa sina rutiner.

  Tre former av organisatorisk beredskap hjälper dig att bedöma ditt företag:

  • Kulturell beredskap: Detta handlar om att odla en innovationskultur om ni inte redan har en. Kan din organisation tänka annorlunda, generera idéer, ta kalkylerade risker och skapa innovativa lösningar?
  • Processberedskap: Hjälper era affärsprocesser och rutiner tvärfunktionella team att samarbeta och leverera innovationsprojekt?
  • Strukturell beredskap: Det handlar om att ha strukturer och teknik på plats för att stödja innovation. Har ni resurserna och smidigheten att flytta runt människor och pengar till projekt med den högsta potentialen?

  Din beredskap inom dessa tre områden påverkar din förmåga att effektivt implementera och leverera strategisk innovation.

 6. Omvandla idéer till effekt

  Detta är genomförandefasen, där effektiv strategisk anpassning och planering ger utdelning. I praktiken behöver företaget förmågan att omsätta innovativa idéer till affärsresultat.

  Företagsledare bör:

  • Skapa en färdplan och tidslinje, definiera framgångsmått och identifiera det arbete som krävs
  • Prioritera och planera arbetet och se till att det ligger i linje med strategin
  • Upprätta feedbackloopar och underlätta kontinuerlig förbättring

  Detta är ett område där synlighet är avgörande.

  Företagsledare behöver insikt i det arbete som utförs och om det ligger i linje med organisationens vision. Med tillgång till korrekta data i realtid kan de förstå ömsesidiga beroenden, lösa resurskonflikter och upptäcka potentiella problem i tid för att förhindra dem. På så sätt kan viktiga beslutsfattare tryggt investera i initiativ som driver företaget framåt.

Omvandla innovativa möjligheter till strategiska fördelar

Dessa eureka- eller "glödlamps"-ögonblick är få och långt mellan. Om era innovationsinsatser är isolerade och inte kopplade till strategin riskerar ni att investera i initiativ som inte ger något affärsmässigt värde. Strategisk innovation är en tillväxtfokuserad, systembaserad metod för att föra företaget framåt.

Genom att använda ett strategiskt ramverk kan man stimulera och leverera idéer som ökar intäkterna och värdet. Processen utnyttjar medarbetarnas kollektiva talang, kompetens och kreativitet under en strategisk flagg. Kort sagt kommer det att öka dina chanser att lyckas när du driver innovation.

Om du vill fördjupa dig ytterligare i strategisk innovation kan du ladda ner e-boken "Connecting the Dots Between Strategy and Delivery".