Planview är utnämnd till ledare i 2022 Gartner® Magic Quadrant™ för strategisk portföljhantering
Planview positioned furthest for completeness of vision.
Skaffa rapporten: Planview är utnämnd till ledare i 2022 Gartner® Magic Quadrant™ för strategisk portföljhantering

Hantering av projektutbud

Korta tiden till marknaden

Med en siktlinje från strategi till leverans gör Planviews programvara för projektportföljhantering att ledare kan optimera program och projektportföljer, balansera kapacitet mot efterfrågan, prioritera arbete, koncentrera resurser och stärka teamens möjlighet att leverera.

Letar du efter den bästa lösningen för projektportföljhantering för ditt PMO?

Du har hittat rätt! Planview har gång efter annan uppmärksammats för vårt bidrag till innovation på området portfölj- och arbetshantering med de bästa lösningarna för projektportföljhantering på marknaden. Gartner har utsett Planview till ledande inom den "Magiska kvadranten för projekt- och portföljhantering", och vi hamnar högst upp tack vare vår genomförandeförmåga och längst fram för vår fulländade vision. Ta oss inte bara på orden – i kundrecensioner har Planviews PPM-lösningar hamnat som nummer #1 och #2 på IT Central Station bland ledande verktyg för projektportföljhantering.

Modernisera dina metoder för portföljhantering för hybridarbetssätt

Om du lyckas beror på ditt företags förmåga att snabbt svara på marknadens och kundernas krav och att anpassa sig i osäkra situationer. Som PMO är du i en framstående position för att vägleda din organisation i att byta prioriteringar och se till att leveransresultaten överensstämmer med de strategiska planerna. PMO:s roll förändras och projektportföljhanteringen måste utvecklas mot mer moderna angreppssätt som stöder den hybrida verkligheten.

Planview kan vara din guide på resan mot större flexibilitet. Skapa din plan för att modernisera PPM i enlighet med fyra viktiga dimensioner.

Empower Teams
Kapacitetsplanering
Portfolio Planning & Funding
Synlighet och styrning
Four areas to modernize on your strategy to delivery journey.
 • Att stärka team för att snabba på leveransen

  Arbetslivet förändras. Många företag tar till sig en blandning av arbetsmetoder för att öka hastigheten och leveransfrekvensen. Det här skiftet har påskyndat att man har tagit ett steg bort från genomförandemetodik som en universallösning.

  Hybridarbetssätt innebär en blandning av utförandemetoder inom en affärsenhet eller i hela företaget, där teamen använder det bästa angreppssättet för programmet eller produkten.
  eBook

  Arbetslivet förändras: Kommer du att utvecklas eller hamna på efterkälken?

  Var katalysator för organisatorisk smidighet och flexibilitet - oavsett hur dina team fungerar

  Se e-boken • Arbetslivet förändras: Kommer du att utvecklas eller hamna på efterkälken?

  Team i hela din organisation och ditt företag tillämpar lean och agile sätt att arbeta, samtidigt som andra använder mer samarbetsinriktade metoder för att "få jobbet gjort". För vissa är konventionella projektmetoder fortfarande bäst lämpade för leveranskraven.

  Det är inte bara det att organisationerna hanterar en stor mängd arbetsleveransverktyg (som Jira eller Azure DevOps), de befinner sig också i olika faser av sin resa när det gäller hur teamen arbetar, levererar och fungerar. Att driva mer planering och leverans till teamen ger större effektivitet och teamkänsla. För PMO är arbetet dock inte alltid synligt och kan inte enkelt kopplas tillbaka till strategin.

  Kärnan i modern PPM är att ta till sig nya arbetssätt och hålla arbetet anpassat till portföljen.

  En plattform för modern PPM – en portfölj + flera sätt att arbeta på

  Utrusta teamen med de verktyg de behöver för att prestera på topp.

  Utveckling mot nya och hybrida arbetssätt

  Moderna metoder för projektportföljhantering gör att du kan ge dina team rätt arbetserfarenhet och verktyg för den typ av arbete som levereras – vattenfallsprojekt, iterativa projekt, samarbetsprojekt och Lean-Agile. Detta arbete kan knytas tillbaka till de integrerade strategi- och portföljplanerna, vilket ger insyn för intressenterna och organisatorisk anpassning.

  Planview FLEX ger dina team verktyg för att arbeta med hur de levererar snabbast och ger PMO möjligheten att anpassa portfölj- och kapacitetsplanering, följa KPI:er och ha en anpassningsbar styrning.

  Utrusta dina team med rätt verktyg så att de kan arbeta och leverera arbetet snabbt:

  1. Projektcentrerat arbete
   • Verktyg för projektportföljhantering som Planview Enterprise One och Planview PPM Pro för konventionella vattenfallsprojekt
   • Samarbetsinriktade arbetsytor i Projectplace
  2. Processcentrerat arbete
   • Integration med agile verktyg från tredje part, som Jira eller Azure DevOps
   • Företags-Kanban stödjer agile metoder och arbetsflöden i Planview LeanKit

  Planviews PPM-lösningar hjälper dig att samla alla arbetsuppgifter från dessa teamverktyg i din projektportföljlösning så att du enkelt kan rapportera mätvärden och KPI:er som anger framsteg med strategisk leverans till intressenter och chefer.

 • Flexibel kapacitets- och resursplanering

  Kapacitetsplaneringen utvecklas när teamet får mer egenmakt. Med modern PPM kommer din organisations fokus att flyttas från hantering av resursanvändning till att göra det möjligt för teamen att leverera kundvärde. Kraftfulla team som är sammankopplade i ett nätverk kring gemensamma fokusområden bygger ämnesexpertis, delad kompetens och förmåga att hantera sin arbetsbelastning direkt. Det går inte på en dag. Teamdefinition och kapacitetsplanering utvecklas till det här nya angreppssättet.

  Rollbaserade team

  Traditionellt balanserar kapacitetsplanering användningen av namngivna resurser med efterfrågan och noterar begränsningar och luckor. Man flyttar resurser för att se till att fokus ligger på att leverera det som har störst betydelse. I en teambaserad modell går man från att hantera individer till att hantera team.

  Tvärfunktionella team

  När du fokuserar på effektivitet och leveranshastighet blir teamen tvärfunktionella och anpassar sig ofta till ett gemensamt område som "mobil" eller webbplatsen. Team, snarare än individer, tilldelas arbete. Delade tjänster finns för specialkompetenser, som DBA eller UX Design, som är för begränsade (eller för dyra) för att ha i varje team. Kapacitetsplanering balanserar tvärfunktionell teamkapacitet mot affärsefterfrågan och balanserar delade tjänster-team över hela arbetet.

  Produkt- eller kapacitetsanpassade team

  För att få upp ytterligare fart måste teamen bygga upp expertisen. Ämneskunskap kommer när teamen är anpassade till en produkt eller affärsförmåga. Skickligheten kan byggas upp genom att främja hopkoppling av delade tjänsteexperter med teammedlemmarna.

  Nätverk av kraftfulla team

  Med tiden flyttas fokus från effektivitet till ändamålsenlighet. I stället för att ha team som baseras på interna applikationer förenas nätverk av team runt de externa värdeströmmar som levererar kundvärde. Dessa team av team, som av Scaled Agile Framework (SAFe) kallas agile release-tåg (ART), arbetar direkt med intressenterna för att fastställa prioriteringar och balansera kapaciteten. När teamen hanterar sin egen arbetsbörda koncentreras kapacitetsplaneringen på att möjliggöra för dessa team och att hantera de ibland ganska komplexa beroenden som finns mellan team och team av team.

  Resurshantering
  & uppgifter

  Se en större version av bilden

  Investerings-
  & kapacitetsplanering

  Se en större version av bilden

  Begränsningar
  för pågående arbete

  Se en större version av bilden
  Planviews moderna PPM-lösningar ger dig flexibilitet att planera kapaciteten baserat på teamens typer och olikheter.
 • Lyft fram portföljprioritering och finansiering

  Konventionell portföljplanering prioriterar specifika projekt, ofta baserat på att balansera olika intressenters krav. För att driva på värdet snabbare flyttar portföljprioritering fokus från interna förfrågningar till det viktigaste – de produkter, tjänster och kundupplevelser som din organisation slutligen levererar. PMO-ledare förändrar konversationen med intressenterna och prioriterar de resultat som ger mervärde för dina kunder snarare än specifika taktiker.

  I modern PPM rör sig portföljplaneringen bort från en debatt om specifika projekt mot att fokusera på resultat och vinster, och leder till finansiering av program, epics eller värdeströmmar.

  P-Modern-PPM_Funding Portfolios Organization Enterprise Projects Epics Value Streams Value Streams If funding portfolio by… If funding portfolio by… If funding portfolio by… If funding portfolio by… …approve and prioritize …approve and prioritize …approve and prioritize …approve and prioritize Internal “Product” External “Product” (e.g. Capability, Application, Platform) (e.g. Product Line, Customer Experience)
  D-Modern-PPM_Funding Portfolios If funding portfolio by… …approve and prioritize Organization Projects Enterprise Programs Internal “Product” (e.g. Capability, Application, Platform) External “Product” (e.g. Product Line, Customer Experience) Epics Value Streams
  Gå över från projekt till program och produktcentrerad leverans: Justera snabbare när prioriteringarna ändras och finansieringen överensstämmer med värdekällorna.
  eBook

  Montera ned planeringen

  5 typer av planering som är avgörande för att leverera enligt strategin med ett dynamiskt och kontinuerligt angreppssätt

  Visa e-boken • Nedmonterad planering

  Organisation / Projekt

  För de flesta PMO:er definieras portföljerna efter organisation. Man samlar in alla projekt för alla eller delar av organisationen och prioriterar mot den organisationens årliga finansiering.

  Företag / Program

  När man flyttar fokus till vinster utökas portföljfinansieringen till företaget och handlar mer om avkastning och värde. Portföljerna baseras på program med tillhörande värde. Man prioriterar dessa större programinvesteringar baserat på avkastningsmätvärden (ROI, NPV, IRR osv.).

  Intern produkt / Epics

  När det blir nödvändigt att "göra mer fortare" börjar teamen organiseras kring interna produkter. Portföljer genomgår samma förändring. Finansiering är kopplad till produkter, applikationer eller kapaciteter. I en strävan att leverera snabbare förändras "investeringen" från långsiktiga program till kortare "epics", med prioriterade resultat utmärkta på en färdplan.

  Extern produkt / Värdeströmmar

  När nätverk av team med egenmakt hanterar många av sina egna prioriteringar förändras syftet med portföljplaneringen. Portföljen fokuserar på att ställa in finansieringen baserat på önskade resultat. Genom att till exempel investera 30 miljoner dollar i en viss värdeström förväntar vi oss att få 15 % fler kunder än förra året. Portföljen handlar inte längre om specifika investeringar eller taktik – det handlar om att se till att varje värdeström har den finansieringsnivå som återspeglar övergripande prioriteringar och önskade resultat.

  Modern instrumentpanel för PPM-prioritering 1 2 3
  1

  Fördelar och avkastningsmål

  2

  Blandning av finansiella begränsningar och begränsningar i insatsen

  3

  Efterfrågan = program

  Sekundär instrumentpanel för PPM-prioritering 1 2 3 4
  1

  Portfölj i enlighet med intern kapacitet

  2

  Poäng för kapacitet

  3

  Efterfrågan = epic

  4

  Beroenden

  Planview stöder olika tillvägagångssätt med flexibilitet över portföljplanering och finansiering. (Som det visas i exemplet på prioritering utifrån en programcentrerad metod jämfört med en Agile-centrerad metod.)

  Läs mer om att byta från projekt till produkter

  Projekt till produkt
 • Förbättra synligheten och effektivisera styrningen

  Konventionell styrning med "kommando och kontroll" saktar ner beslutsfattande och leverans. Att effektivisera styrningen samtidigt som insynen bibehålls är avgörande för att kunna leverera snabbt, och för att kunna lära sig, anpassa sig och reagera.

  PMO:erna behöver ett mer anpassningsbart angreppssätt vad gäller styrning, som uppnår ansvarsskyldighet genom att mäta resultat och kontrollerar risker med insyn, samtidigt som det inte hindrar leveranshastigheten.

  Portföljhantering

  Work Management

  Konventionell PPM

  Uppifrån och ned-styrning

  Projects

  Tidsbegränsade team

  Modern PPM

  Anpassningsbar styrning

  Projekt och epics

  Stabila, hängivna, tidsmässiga och delade serviceteam

  Blandning av leveransmetoder och verktyg för att teamen ska kunna göra sitt bästa

  Lean PPM

  (Minsta hållbara styrning)

  Epics och funktioner

  Fasta, produktcentrerade grupper av team

  Att driva konkreta kundupplevelser och affärsresultat

  Effektivisera styrningen för konventionella, moderna och lean tillvägagångssätt i din resa från strategi till leverans.
  Demo

  PMO-ledare i Planview Enterprise One

  Se rapporter i realtid, instrumentpaneler och analyser för att mäta och hantera projekt- och portföljmätvärden, fatta välgrundade beslut och skapa värde för verksamheten

  Watch the demo • PMO-ledare i Planview Enterprise One

  Styrning

  När finansieringsmodellerna blir mer flexibla och teamen får mer befogenheter behöver de vägledning i vilka beslut de kan fatta om prioriteringar och vridpunkter. Öka hastigheten med precis tillräckligt med styrning för att ge tydliga riktlinjer i din programvara för projektportföljhantering.

  • För program använder PMO:er steg- eller fasgrindar som kvartalsvisa kontrollpunkter för att se till att leveranserna följer målen, fatta beslut om att köra eller inte köra och godkänn inkrementell finansiering
  • För mer kraftfulla Agile- eller Lean-team ska du skapa skyddsräcken så att teamen vet vad och när de ska lyfta upp till ledarskapsteamet och i slutändan uppnå ett resultatcentrerat angreppssätt med minimal livskraftig styrning

  Visibility

  När din organisation förändras för att fokusera på resultat och mäter om investeringarna driver på den förändring som finansieras, så visas ansvarsskyldigheten genom förverkligande av resultaten för den investeringen.

  I modern PPM förändras de faktiska mätvärdena som förknippas med att mäta framsteg för varje tillvägagångssätt. PMO:erna arbetar aktivt med intressenterna för att fånga upp KPI:er som snabbt kan identifiera ett behov av att byta riktning, justera finansieringen eller kapaciteten eller dra sig tillbaka.

  Synlighet – Projekt

  • Vilken information behöver intressenterna för att få insikt i projektets status och framsteg?
  • Hur kan vi förstå projektets schema och övergripande hälsa?
  • Kan vi fånga upp tilldelning av teammedlemmar och kapacitet i våra verktyg för projektportföljhantering för att bättre kunna förstå planerat, uppskattat och faktiskt arbete?
  • Är vi på rätt spår vad gäller budgetutgifterna?
  • Vilka är de viktiga frågorna och riskerna som behöver åtgärdas?
  Synlighet – Projekt
  Projektpanel – Visa kapacitet, efterfrågan, lista över arbete/projekt och användning.

  Synlighet – Program

  • Hur stämmer varje program och dess kostnader och arbete överens med våra strategiska mål och initiativ i vår portföljprogramvara?
  • Hur ser hälsan för varje investering eller programstatus ut?
  • Hur ser de faktiska siffrorna och omprognosticerade kostnaderna ut i jämförelse med budgeten?
  • Ligger de senaste vinstprognoserna i linje med de godkända affärsfallen?
  Synlighet – Program
  Programpanel – visa investeringar och framsteg med strategiska initiativ.

  Synlighet – Agile

  • Hur fördelas våra epics på strategiska teman?
  • Indikerar burndown (eller burnup) att vi befinner oss rätt inom de önskade tidsramarna?
  • Hur ser den faktiska kostnaden för att leverera epics och funktioner ut i jämförelse med den förväntade budgeten?
  Synlighet – Agile
  Agile instrumentpanel – Håll dig på rätt spår för att kunna leverera epics och funktioner.

  Synlighet – Lean

  • Förbättras de viktiga indikatorerna som anger affärsresultat i enlighet med förväntningarna?
  • Hur mycket spenderar vi per värdeström, produktlinje eller produkt? Är detta i linje med planen eller måste jag överväga att omfördela i värdeströmmarna?
  Synlighet – Lean
  Lean instrumentpanel – Balansera egenmakt åt teamen och planering på högre nivå för värdeströmmar och portföljer med noggrant övervakade ledande indikatorer.

  Läs mer om att förstärka synligheten och effektiviserad styrning

  The Savvy PMO’s Guide to Visibility and Reporting
 • Moderna PPM-metoder för dagens hybridverklighet

  Anpassning till förändrade marknadsbehov och hantering av förändring kräver smidighet som kommer från modernisering i alla fyra dimensioner av modern PPM: Stärka team, kapacitetsplanering, portföljplanering och finansiering samt synlighet och styrning. Att ha den bästa balansen innebär rätt blandning av projekt, program, agile och lean angreppssätt i hela din organisation idag – och även i framtiden.

  Att koppla samma strategi och leverans för digital hastighet

  Att koppla samma strategi och leverans för digital hastighet

  Gain a clear view into strategic initiatives and increase responsiveness. See the solution in action: adapt plans, shift priorities, deliver outcomes faster.

  On-Demand Solution Demonstration : Connecting Strategy to Delivery for Digital Speed
  Metoder för portfölj- och arbetshantering som sträcker sig över hela resan från strategi till leverans.

  Dagens PMO behöver rätt teknik och partner som kan erbjuda en flexibel plattform för att öka flexibiliteten och hastigheten. Planviews konfigurerbara PPM-programvaruplattform innehåller:

  • Verktyg som stärker teamen så att de kan leverera snabbare, oavsett hur de arbetar
  • Flexibel kapacitets- och resursplanering
  • Anpassningsbar portföljprioritering och finansiering
  • Förstärkt synlighet och effektiviserad styrning
  • Ledningens siktlinje

  Kartlägg en plan och skapa en färdplan för att anpassa din PPM-metod inom projekt, program samt agile och lean koncept för att snabbt driva på leverans enligt strategin. Det är en resa – fördelarna med att ansluta sig till den är verkliga och kan uppnås av dig och dina intressenter över hela organisationen.

Hitta din hybrid – skapa ett ramverk för ditt PMO:s resa till modern PPM

Demo

Att koppla samma strategi och leverans för digital hastighet

Tänk nytt inför din förvandlingsresa från strategi till leverans

Se demo: Att koppla strategi till leverans för digital hastighet

Modern PPM gör ditt PMO redo för framgång med att navigera i förändring – både vad gäller anpassning till skiftande prioriteringar och till nya arbetssätt. Planviews experter kan samarbeta med dig för att:

 • Understand where you are today, the key components that need to change, and achievable steps in that journey

 • Adapt when different parts of your organization are in different stages

 • Create a roadmap for your organization’s journey so you can successfully guide your transformation journey through today’s hybrid reality

Hitta din hybrid – skapa ett ramverk för ditt PMO:s resa till modern PPM
Planera ditt PMO:s resa med Planview – Anpassa teamleverans, portföljhantering, kapacitetsplanering och synlighet och styrning för ett förändrat arbetsliv.

Läs mer om att förstärka synligheten och effektiviserad styrning

Att hantera omvandling: Koppla samman strategi och leverans för dynamisk verksamhet i dag

Gartner 2022 Enterprise Agile Planning Tools Magic Quadrant


Vi är glada att kunna meddela att Planview har utsetts till Leader i Gartner 2022 Enterprise Agile Planning Tools Magic Quadrant för andra året i rad.

Få rapporten • Gartner 2022 Enterprise Agile Planning Tools Magic Quadrant

Planviews heltäckande serie programvara för projektportföljhantering

Bäst programvara för projektportföljhantering för världens mest innovativa företag

Planview PPM Pro gör våra liv så mycket enklare och ger oss struktur och enhetlighet i hur vi tar oss an projekt.


Michael Havison

Chef för företagets projektportfölj, Parkview Health

Läs fallstudie • Parkview Health

Vi har minskat projektförseningarna med 92 % och ökat antalet projekt vi kan leverera med 50 %. Vi skulle inte ha kunnat göra det utan PPM Pro.


Steven Wood

Projektportföljadministratör, CO-OP Financial Services

Läs fallstudie • CO-OP Financial Services

Många av mätvärdena kommer från data i Planview, som implementerades för att stödja styrning, mätning och transparens i vår portfölj. Det har blivit vår enda sanningskälla.


Larissa Whiley

Chef för portföljhantering, Travis Perkins IT

Läs fallstudie • Travis Perkins IT

Planview ger oss insyn i varje projekts verkliga och totala kostnad, inklusive interna resurskostnader som vi aldrig tänkte på tidigare.


Brian Tharp

IT PMO Manager, Mentor, ett Siemens-företag

Läs fallstudie • Mentor, ett Siemens-företag

Planviews ledande PPM-verktyg för alla PMO:er...och mycket mer!


Lösningar för projekt- och portföljhantering är inte bara för IT och PMO, utan kan också utnyttjas inom andra delar av organisationen som kanske hanterar arbete genom projekt, program, produkter och portföljer – från IT till produktorganisationer till professionella tjänster.

IT-hantering av projektutbud

Organisationer rör sig mot tillväxt, innovation och förvandling i snabbare takt än någonsin. IT-PMO:er inser att framgång kräver mer än leveranser i tid och enligt budget samt hantering av ogjort förändringsarbete. Det gäller särskilt med tanke på att nya metoder för arbetsleverans sprider sig. IT-PMO:er måste driva på prioritering och leverans baserat på affärsvärdet i projekten för att minska kostnaderna, samt förverkliga strategier för digital omvandling.

Planviews IT-programvara för PPM lyfter fram dina PMO-metoder för att leverera en portfölj med högre strategiskt värde genom att:

 • Att optimera resursutnyttjandet genom kapacitetsplanering i ditt IT-portföljhanteringsverktyg. När förändringen kommer är det viktigt att kunna koncentrera rätt resurser på de högsta prioriteringarna för att förverkliga strategin.
 • Leverera affärsvärde och förstå vad som ligger bakom projektförfrågningar, spåra företags-KPI:er och se till att fokus ligger på att leverera det viktigaste.

Planview ger dig den IT-PPM-kapacitet som gör det möjlighet för affärsintressenter att visualisera och förstå portföljprestandan i förhållande till planerna, för bättre och snabbare beslut som säkerställer att resurserna levererar projekt med högt värde:

 • Projektportföljverktyg: Prioritera projekt för att ange riktningen för utförandet
 • IT-verktyg för efterfrågehantering: Centralisera registrering av ny efterfrågan och styr förfrågningar genom en centraliserad intagningsprocess
 • Förmåga till resurskapacitetsplanering: Balansera kapacitet och efterfrågan
 • Verktyg för resurshantering: Förbättra användningen med en integrerad bild av resurser och arbete
 • Budgetspårning och ekonomisk förvaltning: Hantera underliggande finanser eller projekt och portföljer: fånga upp fakta och använd kapitalisering för att prognosticera korrekt för framtida arbete
 • Verktyg för teknikportföljhantering: Analysera påverkan baserat på beroenden mellan affärskapacitet, applikationer och teknik
 • Arbetshantering: Integrera med agile verktyg från tredje part, såsom Jira, och utnyttja Planview FLEX för att ge team de verktyg de behöver för att få jobbet gjort, oavsett hur de arbetar

Enterprise Project Portfolio Management

Företags projektledningskontor fokuserar främst på att se till att företagsprojekt och program levererar maximalt värde till organisationen. EPMO:er driver PPM i stor skala över hela verksamheten för företagsövergripande styrning, förändringshantering, synlighet och strategiskt beslutsfattande. PPM-programvara för företag hjälper dig att planera och hantera övergripande program och projektleverans som är avgörande för att uppnå viktiga strategiska mål.

Med Planviews verktyg för företagsportföljhantering får du tillgång till omfattande portföljanalys och -rapportering, instrumentpaneler och "tänk-om"-scenarioplanering för att säkerställa leverans i tid. Anta en kontinuerlig planeringsstrategi så att du kan prioritera om och justera resurserna när affärsprioriteringar och strategier växlar eller förändras.

 • Få liv i strategiska program: Definiera tidsramar och ekonomi uppifrån och ned, och justera baserat på framsteg och prognoser nedifrån och upp
 • Skapa kapacitet för innovation och omvandling: Balansera kapacitet och efterfrågan, jämför scenarier för att utvärdera alternativa bemannings- och finansieringsmetoder för att uppnå resultat och koncentrera resurserna effektivt för att leverera
 • Automatisera fas-grindprocesser: Få insyn i grindleveranser och status, visualisera tendenser med konfigurerbara grindstatusfält och instrumentpaneler
 • Stöd flera arbetsmetoder för leverans: Utrusta teamen med rätt verktyg för att leverera sitt bästa arbete, oavsett hur de arbetar
 • Mildra riskerna med förbättrad synlighet: Analysera påverkan och hantera beroenden medan du bygger teknikplaner och färdplaner för att uppnå strategiska mål
 • Dela framstegen genom exekutiva instrumentpaneler: Ge ledarna tydlig insyn i strategiska processer över hela organisationen

Utveckling av nya produkter (NPD)

Påskynda FoU och produktiviteten i utvecklingen av nya produkter genom att tillhandahålla ett enda system för att hantera din grindprocess för utveckling av nya produkter med Planview. För många är det som tidigare var hanterbart med kalkylblad och delade filsystem inte längre görbart eller tillräckligt snabbt. Planviews moderna lösningar för produktportföljhantering hjälper dig att driva på din organisations utveckling av nya produkter för att:

 • Effektivisera grindprocesser och förbättra tid till marknaden
 • Fokusera dina resurser på de mest värdefulla projekten
 • Få den projektinsyn du behöver för att öka leveranser som utförs i tid och minska risken för förseningar i lanseringen

Förbättra din process för utveckling av nya produkter med Planviews funktioner för produktportföljhantering. Förverkliga dessa fördelar:

 • Prioritera pipelines för att uppnå produktstrategin: Utvärdera avvägningsbeslut mellan projekt och portföljer och fastställ snabbt resultatet i förhållande till investeringen
 • Koncentrera resurserna på de mest värdefulla projekten: Analysera och hantera resursanvändningen regelbundet för att undvika smärtsam överbelastning och stoppad produktleverans
 • Kort tid till marknaden: Skapa projekttidslinjer för utveckling och leverans av nya produkter, för att belysa potentiella luckor och överlappningar och för att förenkla rapporteringen om projekt och produktportföljen. Förbättra genomförandet i tid över hela din projektportfölj
 • Centralisera processen från idé till lansering: Öka produktinnovationen genom att fånga upp idéer från hela organisationen så att man lätt kan hitta informationen samt för kategorisering och utvärdering
 • Bedöm grindprojektstatus: Stärk dina teammedlemmar för att röra sig snabbt och tryggt genom faser och grindar med preskriptiva mallar och milstolpar som är inbyggda i genomförandet av projektet. På så sätt undviker du att missa steg och projektrisken minskar
 • Samarbete i produktteam: Erbjud en öppen innovationsarbetsyta för interna och externa medarbetare inom produktutveckling med Planview FLEX – Arbetsledning för team
 • Dela instrumentpaneler med portföljresultat: Visualisera projektstatus, resurspåverkan, total utvecklingskostnad och portföljmix med hjälp av konfigurerbara ramöverskridande instrumentpaneler och rapporter för att driva på värdet på utvecklingen av nya produkter

Resursplanering för tjänster för organisationer som utför professionella tjänster

Tjänsteorganisationer strävar efter att använda sina resurser mer effektivt, optimera sin kostnadsstruktur och snabbt svara på nya kundmöjligheter. När manuella processer och olika verktyg inte längre räcker utnyttjar organisationerna integrerad projekt- och resursplaneringsprogramvara för att se lönsamheten öka och få synlighet från pipeline till faktura.

Planviews programvara för resursplanering slår samman planering och leverans för att på ett optimalt sätt kunna anpassa resurserna till projektkraven, vilket i slutändan skapar kundnöjdhet.

 • Analys och rapportering: Håll dig uppdaterad om alla kundprojekt och resurser med aktuell information, följ framsteg och automatisera statusrapporteringen med ramöverskridande rapportering som ger meningsfulla vyer för dig och dina kunder
 • Resurshantering: Optimera din bemanning med realtidsvyer av efterfrågan för att få rätt personal – intern och uppdragstagare – till rätt arbete i rätt tid
 • Efterfrågan och kapacitetsplanering: Se varifrån efterfrågan kommer och hantera den effektivt
 • Åtagandehantering och serviceleveranshantering: Fånga upp SOW-detaljer som projektplaner, scheman och uppskattningar. Hantera projekthälsa, håll dig uppdaterad om resurserna, lös flaskhalsar snabbt och informera dina kunder om exakt vad som händer och varför
 • Ekonomisk förvaltning: Kontrollera dina kostnader samtidigt som du betjänar dina kunder effektivt. Följ den finansiering du litar på efter klient, projekt, region osv.
 • Integrera med företagsapplikationer och -system: Sömlös anslutning till både ERP- och CRM-företagsapplikationer för att automatisera och effektivisera pipeline för möjligheter, kapacitetsplanering och faktureringsprocesser
Informationen du behöver

Utöka dina kunskaper om projektportföljer och resurshantering

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret

Se hur vår kraftfulla programvara för projektportföljhantering fungerar

Titta på en demo Utveckla din PMO. Se hur.