PPM Pro

Förfrågningar

Få mer gjort med dina resurser

Läs om hur resurshanteringsverktyg i PPM Pro kan hjälpa dig att planera kapacitet och hantera resurser.

Watch Demo See Planview PPM Pro in action
 • Personalprojekt om korrekt resurstillg¨ång

  Planering av projektresurskapacitet ger en realistisk förståelse av vad du kan åstadkomma med resurserna du har för att öka framgång och trovärdighet. Sätt upp rätt förväntningar och kommunicera korrekt vad organisationen kan eller inte kan genomföra på grund av resursbegränsningar.

  Använd resurskapacitet och planering av efterfrågan för att:

  • korrekt prognostisera verklig resursefterfrågan
  • få insikt om framtida resursbehov
  • underlätta beslut om personalstyrka och rekrytering
  • få insikt om befintliga eller framtida resursbrister.

  Med rollbaserad planering, förstå vilka resurser du behöver, även om du inte vet vilken specifik resurs som kommer att tilldelas det kommande arbetet. Få åtkomst till realtidsdata för att kvantifiera resursutnyttjande i hela ditt projektutbud – oavsett om de arbetar med strategiska projekt eller projekt för att driva verksamheten.

  Vill du bara tillåta en viss uppsättning personer att planera och tilldela resurser till projektroller? Inga problem! Använd funktionen för att hantera personal för att kontrollera vem som kan bemanna direkt och föreslå resurser.

 • Optimera dina resursfördelningsplan

  Öka planeringsprocessens effektivitet dramatiskt genom att utnyttja prediktiva analyser. Bygg projektutbudet med det högsta värdet automatiskt utifrån dina resurs- och budgetbegränsningar. Planview PPM Pros verktyg för prediktiv utbudsanalys (PPA) rekommenderar optimala utbudsscenarier genom att korrekt förutsäga vad du kan få gjort med de resurser du har tillgängliga. Undvik tidskrävande manuella analyser genom att tillåta att prediktiv utbudsanalys automatiskt genererar scenarier utifrån variabler som är avgörande för din organisation.

  • Öka verksamhetsagilitet: snabbt anpassa till marknadsförändringar och organisatoriska förändringar med prediktiv utbudsanalys. Omplanera ditt utbud när resursbehov eller -tillgång förändras och optimera din prognos inom några minuter.
  • Optimera projektresursfördelning: automatisera uppbyggnad och anpassning av projekten av högst värde och applikationsutbud baserat på befintliga begränsningar.
  • Spara tid: undvik tidskrävande manuella analyser genom att automatiskt generera scenarier utifrån flera variabler som är avgörande för din organisation och viktiga intressenter.
 • Modellera och jämför utbudsscenarier

  Planering av vad-händer-om-scenarier gör det möjligt för dig att skapa en resursfördelningsplan utifrån det scenario du skapar. Förstå effekten av potentiella förändringar innan de inträffar och planera dina resurser utifrån tillgängliga data.

  Använd vad-händer-om-planering för:

  • konsekvensbedömning: förstå effekten av oplanerat arbete på utbudet
  • scenariemodellering: växla resurs- och utbudsscenarier utan att påverka produktionsdata
  • att optimera resursutnyttjande: omedelbar åtkomst till information för framåtblickande resursfördelning och resursoptimering efter utbud, projekt, roll eller individ.
 • Spåra och mät faktiska projekttimmar och -kostnader

  Effektiv hantering av resurser är ofta den största organisatoriska utmaningen. Brist på insyn i resursbegränsningar kan vara ett omfattande hinder för att slutföra projektarbete i tid och enligt budget. Centraliserad tidsspårning tillhandahåller korrekt information om var resurser tillbringar sin tid och var en alltför stor tilldelning har gjorts. Granska och flytta inlämnat material på ett enkelt sätt genom godkännandeprocessen.

  Planview PPM Pros funktioner för tidsspårning:

  • Ansvar: förbättra organisatorisk synlighet och prestanda genom att veta vem som arbetar med vad.
  • Användarvänlighet: öka effektiviteten med en förtydligad användarupplevelse för både teammedlemmar och godkännare av tidrapporter.
  • Kapitalisera arbetskraft: kvantifiera den verkliga kostnaden för projektarbete och kategorisera arbetskraftskostnader som kapital eller icke-kapital.
  • Förbättra prognostisering: jämför tidigare prognoser med faktiska prognoser och justera framtida arbete på ett lämpligt sätt.

  Underlätta införandet av tidsspårning med anpassad användarupplevelse, PPM-tidrapporter och mobila lösningsalternativ som en del av Planview PPM Pro resurshanteringsverktyg.

 • Realtidsanalyser möjliggör spårning och mätning

  Konfigurerbara översiktspaneler ger synlighet för alla projektintressenter och säkerställer att alla teammedlemmar arbetar med samma datauppsättning. Tillhandahåller korrekt, aktuell rapportering för viktiga intressenter och identifierar potentiella problem med hjälp av spårare av viktiga indikatorer.

  Använd översiktspaneler för projektresurser för att:

  • få realtidsinsyn i resursutnyttjande, kostnadskapacitet, genomströmning och tillgång
  • Spåra och övervaka resurser efter projekt, program eller utbud.
  • analysera insikter i resursstatus efter individ, roll eller färdigheter för att fatta bättre beslut och säkerställa att du fokuserar på det viktigaste arbetet
  • förbättra kommunikation och korrekt visa och motivera resurskapacitet kontra information om efterfrågan för viktiga intressenter.
 • Främja efterlevnad av Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR)

  PPM Pro kan hjälpa organisationer att uppfylla den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) och stödja individers behov av säkerhet med avseende på deras personliga information, vilket ger dem mer kontroll över hur och när den används.

  • Hjälp till att uppfylla förfrågningar om anonymisering av personuppgifter som används av och lagras i systemet relaterat till rätten att bli bortglömd inom PPM Pro
  • Ge vägledning för manuell anonymisering av personlig information som återspeglas i användargränssnittselement
  • Dessutom tillhandahåller PPM Pro en produktfunktion som programmatiskt anonymiserar inte bara användargränssnittsartefakter som presenterar personlig information, utan också artefakter på djupare nivå i applikationer, som till exempel historiktabeller och loggar
Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Förfrågningar

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Förfrågningar

  Försäkra dig om att din personal och dina team arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • • Jira
 • • Oracle
 • • Zendesk
 • • sap