ITSM-processer (IT Service Management) kan vara utmanande och komplicerade att hantera, särskilt när flera team, olika verktyg och intressenter från hela organisationen är inblandade. Lyckligtvis kan Kanban ge teamet den synlighet det behöver för att ta ett systemtänkande tillvägagångssätt för att prioritera och hantera problem, ändringar och incidenter, vilket resulterar i kortare tid till lösning och minskade kostnader.

Vi har fyra styrelsemallar (baserade på ITIL-riktlinjer) som hjälper ditt team att snabbt komma igång med att hantera och implementera ITSM-processerna. Dessa mallar återspeglar fyra av dina vanligaste arbetsflöden:

  1. Lösning av incidenter
  2. Ändra tillstånd
  3. Genomförande av förändringar
  4. Hantering av problem och incidenter

AgilePlace Free Trial: AgilePlace Online Kanban Software

Sign up for a 30-day free trial and you and your team can start building online Kanban boards today. Experience for yourself how AgilePlace supports continuous delivery initiatives, eliminates waste and improves your team’s delivery processes and speed.

Börja utvärdera kostnadsfritt • AgilePlace Free Trial

Kanban Roadmap: How to Get Started in 5 Easy Steps

You and your team can build a Kanban board in just 5 easy steps. Learn how.

Se e-boken • Kanban-färdplan

Vem bör använda dessa mallar?

Dessa mallar för Kanban-tavlor har utformats för att hjälpa IT-driftsteam att hantera sitt arbete, oavsett om det handlar om att hantera rutinproblem och större incidenter, godkänna och genomföra ändringar eller bidra till projektdrivet arbete.

Att använda Kanban för att hantera komplexa ITSM-processer kan hjälpa IT-driftsteam att nå den nivå av hållbarhet och förutsägbarhet som organisationen önskar. De här mallarna är till hjälp för IT-driftsteam och deras intressenter när de visualiserar och hanterar komplexa arbetsflöden.

Dessa mallar är tillgängliga för AgilePlace-kunder som använder våra utgåvor Select, Advanced och Premium.

Varför använda mallar för ITSM-styrelser?

Dessa mallar för Kanban-tavlor har utformats för att ge alla som är involverade i ITSM-processerna, från team till chefer och ledare, rätt synlighet. De kan användas tillsammans eller som fristående tavlor för att hålla alla i teamet eller organisationen på samma sida.

Använd mallarna för Kanban-tavlor tillsammans för att hantera ändringar, problem och incidenter i hela organisationen. Hantera och spåra alla tilldelade aktiviteter i hela organisationen på en övergripande tavla och underlätta sedan det arbete som krävs för att slutföra varje aktivitet på tavlor på gruppnivå. Genom att koppla ihop styrelserna på detta sätt automatiseras rapporteringen av framsteg hela vägen till toppen, vilket ger cheferna den överblick på portföljnivå som de behöver för att fatta strategiska beslut.

Kanban-tavlor ger organisationer som använder ITSM-processer den synlighet de behöver för att standardisera processer och ta bort friktion mellan de team som ansvarar för arbetet. Genom att använda dessa mallar för styrelser kan team samarbeta och kommunicera mer effektivt. Förbättrat samarbete och starkare kommunikation skapar en miljö som är tillräckligt stabil för att man ska kunna praktisera ständiga förbättringar.

Kom ihåg att dessa mallar bara är ett sätt att komma igång. Kanban-tavlorna i AgilePlace är utformade för maximal flexibilitet, så att du kan anpassa dem till din organisations specifika behov. Dessa styrelsemallar har också utformats för att främja en miljö med ständiga förbättringar, med granskningssteg inbyggda i varje process.

Om styrelsens mallar

Dessa mallar för Kanban-tavlor har utformats för att hjälpa dig att effektivt hantera och förbättra viktiga ITSM-processer, inklusive ändrings-, problem- och incidenthantering. Vi har också en mall för styrelsen som kan hjälpa din organisation att samordna reaktioner på större incidenter när de inträffar. Fortsätt läsa för att lära dig hur du kan använda alla dessa mallar.

Mall för ändringstillstånd för styrelsen

Använd den här styrelsemallen för att hantera begäran om ändringstillstånd.

Genom att hantera ändringstillstånd på en Kanban-tavla kan man se till att standardiserade metoder och förfaranden används för snabb och effektiv ändringshantering. På så sätt kan man minimera effekten på tjänstekvaliteten i efterföljande led av förändringsarbetet.

Mall för styrelse för genomförande av förändringar

Använd den här styrelsemallen för att hantera genomförandet av förändringsaktiviteter.

När ändringarna har godkänts på forumet Change Authorization flyttas de till det här forumet för att distribueras. Genom att använda den här mallen kan du hålla alla team på samma linje och informerade, vilket hjälper dem att genomföra förändringar snabbare och med högre kvalitet.

Mall för styrelse för hantering av incidenter

Använd den här mallen för att prioritera och hantera rutinärenden utifrån deras inverkan på verksamheten.

Större incidenter kan kräva omedelbar uppmärksamhet från styrelser som enbart ägnar sig åt att lösa dem, medan rutinincidenter kanske inte kräver att den ordinarie verksamheten avbryts. Den här tavlan kan hjälpa teamen att prioritera och hantera incidenter baserat på deras relativa inverkan på verksamheten.

Mall för styrkort för hantering av problem

Använd den här mallen för att diagnostisera grundorsakerna till incidenter som behandlas i incidenthanteringsstyrelsen.

Läs mer